Voorbeeld Verkoopovereenkomst op Afstand - Bewerkbaar Contract & Rechten en Plichten

Verkoopovereenkomst op afstand

De overeenkomst voor verkoop op afstand op deze pagina is puur als voorbeeld toegevoegd. Items kunnen variëren afhankelijk van de branche. U dient de inhoud van de overeenkomst voor verkoop op afstand aan uw site toe te voegen door deze te bewerken volgens uw bedrijf. De site-eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeeldovereenkomst. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor het toevoegen van voorbeeldovereenkomsten.
Contracten  Content Management  >> U kunt het bewerken vanuit het gedeelte Pagina's. Voor de hulppagina die we hebben voorbereid voor de sectie pagina'sklik hier.

div>

OVEREENKOMST VOOR VERKOOP OP AFSTAND

1. PARTIJEN

Deze overeenkomst is ondertekend tussen de onderstaande partijen onder de onderstaande voorwaarden.

 • 'KOPER'; (hierna "KOPER" genoemd in het contract)

 • NAAM- ACHTERNAAM:
  ADRES:

  1. 'VERKOPER' ; (hierna "VERKOPER" genoemd in het contract)

  NAAM- ACHTERNAAM:
  ADRES:

  Door dit contract te accepteren, aanvaardt de KOPER bij voorbaat dat als het voorwerp van het contract de bestelling goedkeurt, hij verplicht is om de prijs die aan de bestelling is verbonden en de eventuele extra kosten te betalen , zoals verzendkosten en belasting, en dat het is geïnformeerd over dit probleem.

  2.DEFINITIES

  MINISTER: Minister van Douane en Handel,

  MINISTERIE: Ministerie van Douane en Handel,

  WET: Consumentenbeschermingswet nr. 6502,

  VERORDENING: Regeling overeenkomsten op afstand (RG:27.11.2014/29188)

  VERKOPER: Het bedrijf dat goederen aanbiedt aan de consument in het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten of handelt namens of namens de leverancier,

  KOPER: een natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst verwerft, gebruikt of ervan profiteert voor commerciële of niet-professionele doeleinden,

  SITE: De website van de VERKOPER,

  KLANT: De natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst aanvraagt ​​via de website van de VERKOPER,

  PARTIJ: VERKOPER en KOPER,

  CONTRACT: Deze overeenkomst gesloten tussen de VERKOPER en de KOPER,

  HET 3e ONDERWERP

  Deze overeenkomst valt onder wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument en de verordening inzake overeenkomsten op afstand, met betrekking tot de verkoop en levering van het product, waarvan de kwalificaties en verkoopprijs hieronder worden gespecificeerd , die de KOPER elektronisch heeft besteld via de website van de VERKOPER regelt de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met haar bepalingen.

  De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn de verkoopprijzen. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode worden aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.

  4. VERKOPERSINFORMATIE

  Titel
  Adres
  Telefoon
  Fax
  E-mail

  5. KOPERSINFORMATIE

  Bezorging op
  Bezorgadres
  Telefoon
  Fax
  E-mail/gebruikersnaam

  6. PERSOONLIJKE INFORMATIE BESTELLEN

  Naam/Achternaam/Titel

  Adres
  Telefoon
  Fax
  E-mail/gebruikersnaam

  7. CONTRACTONDERWERP PRODUCT/PRODUCTENINFORMATIE

  1. De basiskenmerken (type, aantal, merk/model, kleur, aantal) van het Goed/Product/Producten/Dienst worden gepubliceerd op de website van de VERKOPER. Als de actie door de verkoper wordt georganiseerd, kun je tijdens de actie de basiskenmerken van het betreffende product bekijken. Geldig tot de campagnedatum.

  7.2. De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn de verkoopprijzen. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode worden aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.

  7.3. De verkoopprijs van de gecontracteerde goederen of diensten, inclusief alle belastingen, wordt hieronder weergegeven.

   

  Productbeschrijving

  Nummer

  Eenheidsprijs

  Subtotaal
  (inclusief BTW)

   

   

   

   

  Verzendbedrag

   

   

   

  Totaal :

   

   

  Betalingsmethode en schema

  Leveradres

  Levering aan

  Factuuradres

  Besteldatum

  Leverdatum

  Leveringsmethode

   

  7.4.  De verzendkosten, de verzendkosten van het product, worden betaald door de KOPER.

  8. FACTUURINFORMATIE

  Naam/Achternaam/Titel

  Adres
  Telefoon
  Fax
  E-mail/gebruikersnaam
  Factuurbezorging: de factuur wordt samen met de bestelling op het factuuradres afgeleverd op het moment van bezorging van de bestelling.< /p>

  9. ALGEMENE BEPALINGEN

  9.1. De KOPER aanvaardt en verklaart dat hij/zij de voorlopige informatie met betrekking tot de basiskenmerken, verkoopprijs en betalingswijze en levering van het product waarop het contract van toepassing is op de website van de VERKOPER, en dat hij/zij op de hoogte wordt gebracht en de nodige bevestiging geeft in een elektronische omgeving en zich verbindt. KOPER; Hij/zij aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij/zij de Voorafgaande informatie in elektronische omgeving bevestigt, het adres heeft verkregen dat door de VERKOPER aan de KOPER moet worden verstrekt vóór het aangaan van de overeenkomst voor verkoop op afstand, de basiskenmerken van de bestelde producten, de prijs van de producten inclusief belastingen, betalings- en leveringsinformatie nauwkeurig en volledig. .

  9.2.Elk product onderworpen aan het contract, op voorwaarde dat het de wettelijke periode van 30 dagen niet overschrijdt, afhankelijk van de afstand tot de woonplaats van de KOPER, binnen de periode gespecificeerd in het gedeelte met voorafgaande informatie van de website, de KOPER of de persoon op het door de KOPER opgegeven adres en/of afgeleverd bij de organisatie. Indien het product niet binnen deze termijn aan de KOPER kan worden geleverd, behoudt de KOPER zich het recht voor om het contract te beëindigen.

  9.3. De VERKOPER verbindt zich ertoe het product waarop het contract betrekking heeft volledig te leveren, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling, en met garantiedocumenten, gebruikershandleidingen, indien aanwezig, en de informatie en documenten vereist door de job, vrij van allerlei gebreken, in overeenstemming met de vereisten van de wettelijke wetgeving. , aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe het werk uit te voeren in overeenstemming met de normen, binnen de principes van eerlijkheid en integriteit, om te beschermen en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen, de nodige zorg en aandacht tonen tijdens de uitvoering van het werk, voorzichtig en vooruitziend handelen.

  9.5. Als de VERKOPER zijn contractuele verplichtingen niet nakomt in het geval dat de uitvoering van het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, stelt hij de consument hiervan binnen 3 dagen na de datum van leren, en de totale prijs zal door de KOPER worden betaald binnen een periode van 14 dagen. Hij aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe deze terug te sturen naar . 

  9.6. De KOPER zal deze Overeenkomst elektronisch bevestigen voor de levering van het product waarop het contract van toepassing is, in het geval de contractuele productprijs om welke reden dan ook niet wordt betaald en/of geannuleerd in de bankgegevens , het contractuele onderwerp van de VERKOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat de verplichting om het product te leveren zal vervallen.

  9.7. De KOPER, na de levering van het product onderworpen aan het contract aan de persoon en/of organisatie op het door de KOPER opgegeven adres of de KOPER, als gevolg van oneerlijk gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegden, wordt de prijs van het product waarop het contract betrekking heeft betaald door de relevante bank of financiële instelling.In het geval dat het niet door de VERKOPER aan de VERKOPER wordt betaald, aanvaardt de KOPER, verklaart en verbindt zich ertoe het product waarop het contract betrekking heeft binnen 3 dagen aan de VERKOPER terug te sturen op kosten van de VERKOPER.

  9.8.  De VERKOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe de KOPER op de hoogte te stellen als het product waarop de overeenkomst betrekking heeft niet binnen de termijn kan worden geleverd als gevolg van overmacht, zoals het optreden van onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de schulden van de partijen, die buiten de wil van de partijen liggen. De KOPER heeft ook het recht om de VERKOPER te vragen om de bestelling te annuleren, het product waarop het contract betrekking heeft te vervangen door zijn precedent, indien van toepassing, en/of de leveringstermijn uit te stellen tot het obstakel is verwijderd. In het geval dat de bestelling door de KOPER wordt geannuleerd, wordt het productbedrag binnen 14 dagen contant aan hem betaald in de door de KOPER in contanten gedane betalingen. Bij de door de KOPER per creditcard gedane betalingen wordt het productbedrag binnen 14 dagen na annulering van de bestelling door de KOPER teruggestort bij de desbetreffende bank. Het kan gemiddeld 2 tot 3 weken duren voordat de KOPER het bedrag dat door de VERKOPER op de creditcard is teruggestort, door de bank op de rekening van de KOPER terugstort. aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

  9.9. Het adres, e-mailadres, vaste en mobiele telefoonlijnen en andere contactgegevens van de VERKOPER die door de KOPER zijn opgegeven in het registratieformulier op de site of door hem zijn bijgewerkt per brief, e -mail, SMS heeft het recht om de KOPER te bereiken voor communicatie, marketing, notificatie en andere doeleinden door middel van telefoongesprekken en andere middelen. Door deze overeenkomst te aanvaarden, aanvaardt de KOPER en verklaart hij dat de VERKOPER zich mag bezighouden met de bovengenoemde communicatieactiviteiten.

  9.10. De KOPER zal de gecontracteerde goederen/diensten inspecteren alvorens ze te ontvangen; gedeukte, kapotte, gescheurde verpakking etc. beschadigde en defecte goederen/diensten worden niet ontvangen van het vrachtbedrijf. De ontvangen goederen/diensten worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. De verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig beschermen van de goederen/diensten na levering ligt bij de KOPER. Als het herroepingsrecht wordt gebruikt, mogen de goederen/diensten niet worden gebruikt. De factuur moet worden geretourneerd.

  9.11. In het geval dat de KOPER en de creditcardhouder die tijdens de bestelling zijn gebruikt niet dezelfde persoon zijn, of als er een beveiligingslek wordt gedetecteerd met betrekking tot de creditcard die bij de bestelling is gebruikt voordat het product geleverd aan de KOPER, zal de VERKOPER de identiteit en informatie van de creditcardhouder verstrekken. kan de KOPER vragen om de contactgegevens, het afschrift van de vorige maand van de creditcard die bij de bestelling is gebruikt of de brief van de bank van de kaarthouder die aangeeft dat de creditcard van hem is. De bestelling wordt bevroren totdat de KOPER de informatie/documenten verstrekt waarop het verzoek betrekking heeft, en als aan de bovengenoemde verzoeken niet binnen 24 uur wordt voldaan, heeft de VERKOPER het recht om de bestelling te annuleren.

  9.12. De KOPER verklaart dat de persoonlijke en andere informatie die is verstrekt tijdens het inschrijven op de website van de VERKOPER waar is, en dat de VERKOPER alle schade zal lijden als gevolg van de onwaarheid van deze informatie, op de eerste kennisgeving van de VERKOPER. verklaart en verbindt zich ertoe om onmiddellijk, contant en volledig te vrijwaren.

  9.13. De KOPER aanvaardt en verbindt zich vanaf het begin om de bepalingen van de wettelijke wetgeving na te leven en deze niet te schenden bij het gebruik van de website van de VERKOPER. Anders zullen alle wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden die kunnen ontstaan ​​de KOPER volledig en exclusief binden.

  9.14. De KOPER zal op geen enkele manier de openbare orde schenden, de openbare zeden schenden, anderen storen of lastigvallen, voor een onwettig doel, inbreuk maken op de materiële en morele rechten van anderen, op de website van de VERKOPER kan niet op deze manier worden gebruikt. Bovendien mag het lid zich niet inlaten met activiteiten (spam, virus, trojaans paard, enz.) die het gebruik van de diensten door anderen verhinderen of moeilijk maken.

  9.15. Op de website van de VERKOPER kan een link worden gegeven naar andere websites en/of andere inhoud die niet onder controle staat van de VERKOPER en/of eigendom is van en/of beheerd wordt door andere derden. Deze links zijn bedoeld om de KOPER gemakkelijk te kunnen oriënteren en ondersteunen geen enkele website of de persoon die deze site beheert en vormen geen enkele garantie voor de informatie op de gelinkte website.

  9.16. Het lid dat een of meer van de artikelen vermeld in dit contract overtreedt, is persoonlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor deze overtreding en zal de VERKOPER vrijwaren van de juridische en strafrechtelijke gevolgen van deze schendingen . Bovendien; In het geval dat het incident vanwege deze overtreding wordt verwezen naar het juridische veld, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van het lid wegens niet-naleving van de lidmaatschapsovereenkomst.

  10. HERROEPINGSRECHT

  10.1. KOPER; Indien de overeenkomst op afstand betrekking heeft op de verkoop van zaken,Binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering van het product aan hemzelf of de persoon/organisatie op het opgegeven adres, kan hij gebruik maken van zijn recht om de overeenkomst te herroepen door de goederen te weigeren zonder enige wettelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid te nemen en zonder om welke reden dan ook, op voorwaarde dat hij de VERKOPER hiervan op de hoogte stelt. Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot dienstverlening gaat deze termijn in op de datum van ondertekening van het contract. Voor het verstrijken van het herroepingsrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend in de dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst is begonnen met instemming van de consument. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor de VERKOPER. Door deze overeenkomst te aanvaarden, aanvaardt de KOPER op voorhand dat hij op de hoogte is gebracht van het herroepingsrecht.

  10.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op de hoogte worden gebracht, en in het kader van de bepalingen van de "Producten waarvoor het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend" geregeld in dit contract. mogen niet worden gebruikt. Als dit recht wordt uitgeoefend, 

  a)3. De factuur van het product dat aan de persoon of de KOPER is geleverd. (Als de factuur van het te retourneren product een bedrijfsfactuur is, moet deze worden verzonden met de retourfactuur die door de instelling is afgegeven bij het retourneren. Bestelling retourneert waarvan de facturen namens van de instellingen kan niet worden voltooid tenzij een RETOURFACTUUR wordt afgegeven.)

  b) Retourformulier,

  d) De VERKOPER is verplicht om de totale prijs en de documenten die de KOPER in de schulden hebben gestoken, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van het bericht van herroeping aan de KOPER terug te geven, en om de goederen binnen 20 dagen.

  e) Als er een waardevermindering van de goederen is door toedoen van de KOPER of als de teruggave onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht om de schade van de VERKOPER te vergoeden op de tarief van het defect. De KOPER is echter niet verantwoordelijk voor de veranderingen en verslechteringen die optreden als gevolg van het juiste gebruik van de goederen of producten binnen de periode van het herroepingsrecht. 

  11. PRODUCTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET HERROEPINGSRECHT

  Ondergoed, bad- en bikinibroekjes, make-upmaterialen, wegwerpproducten die op verzoek van de KOPER of op duidelijk persoonlijke behoeften zijn voorbereid en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, dreigen snel te bederven of verlopen goederen hebben die waarschijnlijk naar de KOPER zullen worden teruggestuurd, als het pakket na levering door de KOPER wordt geopend, producten die niet geschikt zijn voor gezondheid en hygiëne, producten die na levering met andere producten zijn gemengd en vanwege hun aard, indien de verpakking van de goederen, diensten die onmiddellijk in de elektronische omgeving worden uitgevoerd of immateriële goederen die onmiddellijk aan de consument worden geleverd, audio- of video-opnamen, boeken, digitale inhoud, softwareprogramma's, apparaten voor gegevensopname en gegevensopslag, computerverbruiksgoederen zijn geopend door de KOPER Terugbetalingen zijn volgens de regelgeving niet mogelijk. Bovendien is het voor het verstrijken van het herroepingsrecht niet mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht met betrekking tot de diensten die zijn gestart met goedkeuring van de consument, volgens de verordening.

  Retourneren van cosmetica en producten voor persoonlijke verzorging, ondergoed, badkleding, bikini's, boeken, kopieerbare software en programma's, dvd's, vcd's, cd's en cassettes en kantoorbenodigdheden (toner, cartridge, lint, enz.) Om te worden verwerkt, moet de verpakking ongeopend, niet getest, intact en ongebruikt zijn.

  12. STATUS VAN STANDAARD EN JURIDISCHE GEVOLGEN

  De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe rente te betalen en aansprakelijk te zijn jegens de bank in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de bank van de kaarthouder en de bank in geval van wanbetaling in geval van betaling transacties met een creditcard. In dat geval kan de betreffende bank juridische stappen ondernemen; kan de kosten en advocaatkosten die voortvloeien uit de KOPER vorderen, en in elk geval aanvaardt, verklaart en verbindt de KOPER zich ertoe dat hij de schade en het verlies zal betalen dat de VERKOPER lijdt als gevolg van de vertraagde uitvoering van de schuld, in het geval dat de KOPER in gebreke blijft vanwege zijn schulden

  13. GEAUTORISEERDE RECHTER

  Klachten en bezwaren in geschillen die voortvloeien uit dit contract, binnen de geldelijke limieten gespecificeerd in de onderstaande wet, bevindt de woonplaats van de consument zich op de plaats waar de consumententransactie wordt gedaan.